Santiago 4 17 ang dating biblia

Humarap si David na tangan lamang ang isang panghulagpos Patakbong sinalubong ni David si Goliat.

Naghahamon si Goliat at naghahanap ng makakatunggali.

Kinuha ng mga Israelita ang lahat-lahat ng mga bagay na nasa loob mga kubol ng kampo ng mga Filisteo.

Walang ibang inibig na matanggap si David, maliban na lamang sa baluti ng natalo niyang higanteng si Goliat.

Nueva Versión Internacional (NVI) Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Biblica, Inc.®, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo.

Nilarawan ang salaysay na ito bilang "ang pinakatanyag na sagupaan" o konprontasyon "ng kasaysayan" sa 500 Questions & Answers from the Bible (o "500 mga Katanungan at mga Kasagutan mula sa Bibliya") na pinatnugutan ni Mark Fackler.

Search for santiago 4 17 ang dating biblia:

santiago 4 17 ang dating biblia-86santiago 4 17 ang dating biblia-80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “santiago 4 17 ang dating biblia”

  1. Our advanced search tools make finding your perfect match as easy as it could possibly be. Our global database takes the effort out finding a match from almost anywhere in the world. Our enhanced profile structure allows you to enhance your chances of clicking with someone by allowing you to add multimedia to your profile.